Zpracování a ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení,

společnost SPRAVEXA SERVIS s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti SPRAVEXA SERVIS s.r.o. (www.modexastyl.cz).

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je:

SPRAVEXA SERVIS s.r.o.
IČO: 28633407
sídlo: U Pily 917, Uničov, PSČ 783 91
Registrace: Krajský soud v Ostravě, spisová značka C 44862
Telefon: (+420) 583 214 318
E-mail: info@modexastyl.cz

(dále jen: „Správce“).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává Správce protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Správce sám. Protokolové soubory jsou zejména následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku modexastyl.cz navštívil;
 • IP adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude Správce za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník Správci rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), budeme za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Správce zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne Správce zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku nebo zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje.

2.3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Správce sám, anebo tímto pověří třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně předání třetí straně) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla Správce nebo elektronicky na adresu info@modexastyl.cz (viz kontakty). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz, který je vždy obsažen v zaslaném newsletteru nebo obchodním či reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních či obchodních sdělení společností SPRAVEXA SERVIS s.r.o. možné.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

3.1. V případě nákupu zboží na e-shopu www.modexastyl.cz bude Správce zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro fakturaci a doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.


3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude Správce provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

3.3. Správce osobních údajů společnost SPRAVEXA SERVIS s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

3.4. Zpracování osobních údajů zákazníků bude Správce provádět sám, anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Správce osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický a e-mailový kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci, zpracovateli osobních údajů.

3.5. E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu Správce, zpracovává Správce dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů Správce, tj. společnosti SPRAVEXA SERVIS s.r.o. spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

3.6. Správce osobních údajů bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sám, případně prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. V případě služby Ověřeno zákazníky je touto třetí osobou společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727. Dalším tímto zpracovatelem může být společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685 a to v souvislosti s nákupen prostřednictvím služby Zboží.cz
Dotazník bude vždy obsahovat odkaz pro zrušení zasílání těchto obchodních sdělení.

4. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

4.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.modexastyl.cz bude Správce zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede v příslušném formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy, případně tyto údaje zákazník předá Správci jiným způsobem. Tyto poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

4.2. Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude Správce provádět sám, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu s tím, že zpracování musí být prováděno v některém členském státě EU či EHP.

5. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

5.1. Správce osobních údajů, společnost SPRAVEXA SERVIS s.r.o. si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost SPRAVEXA SERVIS s.r.o. obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

5.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti SPRAVEXA SERVIS s.r.o. bude Správce zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Správce). Tyto osobní údaje jsou poskytovány Správci dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by Správce nebyl schopen dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

5.3. Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky Správce uplatněna reklamace výrobku, bude Správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Správce osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka/zákazníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti Správce reklamaci vyřídit.

5.4. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Správce sám, případně za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Bude-li to vhodné či potřebné je Správce oprávněn předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může Správce takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, případně, jehož se dotaz týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným Správci prostřednictvím e-mailové adresy info@modexastyl.cz

6. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

6.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Správce na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

6.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Soubory cookies používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookies“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobé tzv. „persistent cookies“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookies lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení;
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

6.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android
Iphone a Ipad

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Google Analytics a Google Adwords

6.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá Správce službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

6.5. Google nebude přenesená data spojovat s jinými daty.

6.6. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

(i) kliknutím na následující odkaz čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

(ii) instalací pluginu do prohlížeče dostupného | zde |. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

6.7. V rámci služby Google Analytics využívá Správce i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

6.8. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Správce www.modexastyl.cz vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

Remarketing

6.9. Správce osobních údajů, společnost SPRAVEXA SERVIS s.r.o. využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely:

(i) Glami Pixel od společnosti Inspigroup s.r.o. (www.glami.cz).

(ii) zbozi.cz od společnost Seznam.cz, a.s. (www.seznam.cz). Užití tohoto pixelu můžete zamezit kliknutím na následující odkaz [ www.imedia.cz ].

7. Užívání sociální pluginů

7.1. Webové stránky společnosti SPRAVEXA SERVIS s.r.o. www.modexastyl.cz mohou obsahovat také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli, a dalšími kontakty. Jedná se zejména o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

7.2. Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností SPRAVEXA SERVIS s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.


8. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

8.1. Při zpracování osobních údajů Správcem nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje Správce zpracovává dle tohoto Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů.

8.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Správce zpracovává;
(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
(iii)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
(v) právo na přenositelnost osobních údajů;
(vi)právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

8.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy Správce (tj. v případě zpracování osobních údajů pro ochranu před případnými soudními spory).

8.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti SPRAVEXA SERVIS s.r.o. jakožto Správce osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto prohlášení viz čl. 9.

8.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

9. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

9.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je společnost:
SPRAVEXA SERVIS s.r.o., IČO: 28633407, U Pily 917, Uničov, PSČ 783 91
telefon +420 583 2147318, e-mail: info@modexastyl.cz

9.2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Toto prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů je platné a účinné od 20. 5. 2018